Familjehemsvård för vuxna – möjligheter och hinder!

Riksförbundet för Förstärkt Familjehemsvård*, RFF, bjöd den 5 februari 2015 in ett 20 tal representanter från centrala myndigheter, kommuner, universitet och frivilliga organisationer till ett Rundabordssamtal för att diskutera hur vi gemensamt och med ett brett perspektiv ska kunna ge vuxna personer med olika typer av problematik, diagnoser och behov, en bra vård. Diskussionen utgick från hur familjevården för vuxna sett ut sedan Familjevårdsutredningens betänkande ”Det förstärkta familjehemmet” lades fram (Ds S 1981:17), vilka behov som finns idag och vilka som kan tänkas komma att finnas för framtiden.

RFF:s fråga var på vilket sätt den konsulentstödda familjehemsvården kan bidra till detta?

Läs mer om träffen här.