Felaktigheter i SVT:s reportage

SVT:s reportage innehåller felaktiga uppgifter!

RFF (Riksförbundet för förstärkt familjehemsvård) bildades 1981 i samband med att familjevårdutredningen lämnade över sitt betänkande till den dåvarande regeringen som i sin tur överlämnade utförandet till socialstyrelsen. Socialstyrelsen bildade en rikskommitté för förstärkt familjehemsvård. Ds S1981:17 prop 1981/82:43. Rikskommittén fick ta över frågan att utveckla familjevårdenheter med särskilt utbildade konsulenter som skulle stödja familjehemmen. Kommittén fick i uppdrag att utveckla kvalitén i familjevården. Rikskommittén för förstärkt familjehemsvård ändrade namn 2001 till Riksförbundet för familjehemsvård.

Inom RFF ser vi allvarligt på SVTs inslag gällande felaktiga uppgifter om kommunens kostnader. Det presenteras siffror som gör gällande att kommunernas egna familjehem kostar 520 kr per vårddygn och att de privata alternativen har en snittkostnad på nästan 1992kr per vårddygn.

Vi har från riksförbundet RFF, både i intervjusituation men också skriftligt bemött de vilseledande uppgifterna men dessa har inte presenterats i reportaget eller åtgärdats som rättelse. Vi är skyldiga att bemöta detta med fakta och korrekta uppgifter för en sund debatt i ämnet.

I SVTs reportage informeras tittarna om att kommunens kostnader för familjehemsplacering uppgår till 520 kr/vårddygn för kommunens egna familjehem och 1992kr/vårddygn för konsulentstött familjehem. Kommunen har ej tagit med den hela kostnaden som innefattar kommunens kostnader för kommunens personal, rekrytering av familjehem, sociala avgifter, utbildning, av familjehem, handledning och jour.

Kommunerna upphandlar konsulentstödd familjehemsvård och har angivit de tjänsterna noga i upphandlingsförfarandet. Dessa tjänster rekrytering av familjehem, familjehemmets kostnader arvode och omkostnadsdel + sociala avgifter, utbildning av familjehem, handledning och jour, ligger i vårddygnskostnaden enligt ramavtal.

Kommunerna har ett stort ansvar. När det gäller berörd kommun i reportaget är konsulentstödd familjehemsvård upphandlad i kommunen med lägre kostnad än vad som angivits.

RFF förutsätter att den felaktiga informationen åtgärdas för att få en mer konstruktiv debatt som förhoppningsvis kan utveckla och bidra till en positiv utveckling för familjehemsvården i Sverige.

Finspång den 12 februari 2014

Styrelsen för Riksförbundet för Förstärkt Familjehemsvård

Jenny-Anne Larsson
Suzanne Julin
Andreas Ramlöv
Maria Magnusson
Ulf Hjelmgren
Jenny Berg
Katarina Martin
Johan Pyrell
Ia Nilsson
Roland Oskarsson
Louise Brandberg