Konsultstödd familjehemsvård

RFF:s verksamheter

 • kan styrka att verksamheten inte har skatteskulder,
 • har verksamhetschefer som uppvisar utdrag ur Rikspolisstyrelsens misstanke- och belastningsregister,
 • kan verifiera att verksamhetens finansiella eller ekonomiska status inte understiger riskklass 3 i Upplysningscentralens riskbedömning,
 • har familjehem som får sin ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning och inte genom F-Skattsedel,
 • har personaltäthet som säkerställer verksamhetens kvalitét,
 • utvärderar sin verksamhets och säkerställer att kvalitén är god,
 • har rutiner för dokumentation vilka uppfyller kraven på välfungerande dokumentationssystem,
 • har rutiner för Lex Sarah enligt SOSFS 2011:5.

Familjehemskonsulenterna i RFF:s verksamheter

 • är socionomer eller har likvärdig utbildning samt erfarenhet av socialt arbete och familjehemsvård,
 • kontrolleras årligen genom utdrag från Rikspolisstyrelsens misstanke- och belastningsregister,
 • bör inte ha mer än 10 familjehemsplaceringar per årsbasis,
 • är tillgängliga för familjehemmen dygnet runt, årets alla dagar,
 • bör handleda/möta/träffa familjehemmen minst en gång per månad utöver sedvanlig telefonhandledning,
 • deltar i handledning av handledarutbildad legitimerad psykolog, socionom eller psykoterapeut minst fyra gånger per år.

Familjehemmen i RFF:s verksamheter

 • utreds enligt SOSFS 2012:11,
 • lämnar årligen utdrag ur Rikspolisstyrelsens misstanke- och belastningsregister,
 • får en grundutbildning,
 • erbjuds vidareutbildning minst två gånger per år,
 • bör ges möjlighet till extern handledning av handledarutbildad psykolog/socionom eller psykoterapeut,
 • har inte fler än högst tre familjehemsplaceringar samtidigt med dispens för syskongrupper,
 • bör inte bo längre bort än det rekommenderade avståndet på två timmar från konsulentens kontor.