Mer än 20 års arbete börjar ge frukt!

RFF har i mer än 20 års tid arbetat för och påtalat vikten av att någon form av tillståndsplikt bör gälla för företag, stiftelser eller andra organisationer som vill arbeta med förstärkt familjehemsvård. Senast vi lyfte frågan var på Gotland och Almedalsveckan 2012, då vi arrangerade ett seminarium med temat tillståndsplikt för konsulentstödda familjehemsorganisationer.

I senaste versionen av propositionen 2012/13:10 ”Stärkt stöd och skydd för barn och unga”  finns följande skrivelse:

Barnskyddsutredningen har föreslagit att privata konsulentstödda verksamheter
ska vara tillståndspliktiga i den del de erbjuder psykosocialt
stöd eller behandling till barn och unga som är placerade i familjehem.
Socialstyrelsen anser i remissyttrandet att det är angeläget att den behandling
och det psykosociala stöd som ges till barn och unga placerade i
familjehem uppfyller kravet på god kvalitet. Myndigheten avstyrker
däremot förslaget eftersom förutsättningarna och konsekvenserna för
tillståndsgivning i den här formen inte är tillräckligt utredda. Regeringen
delar Socialstyrelsens uppfattning och har därför beslutat att frågan ska
utredas vidare. Det sker inom ramen för den utredning som ska göra en
översyn av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga m.m.
(dir. 2012:79).

Vi på RFF välkomnar förslaget med jubel!!!!!!!
Nu hoppas vi detta förslag också klubbas igenom av riksdagen i början på oktober.