På gång inom RFF!

Nu händer det mycket inom familjehemsvården i Sverige och RFF med dess medlemsenheter spelar en viktig roll i många skeenden! Vi vill därför kort informera om det senaste och bjuda in till engagemang i viktiga frågor.

Tillståndsplikten
Vårt arbete kring tillståndsplikten har nu gett resultat (läs mer om detta här) och RFF kommer att få vara delaktiga i LVU-utredningens fortsatta arbete. Vi söker därför medlemmar som vill ingå i en referensgrupp kring detta. Meddela intresse till info@rff.se !

Certifiering/auktorisation
I avvaktan på en förväntad tillståndsplikt, finns förslag på att RFF ska erbjuda medlemmar som uppfyller vissa krav möjlighet till certifiering/auktorisation. Styrelsen har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på detta till årsmötet 2013. Ett led i detta arbete är en aktiv dialog med medlemsenheterna. Frågan togs upp på november månads företagsledarseminarium och kommer att aktualiseras igen i januari – inbjudan kommer senare.

Kvalitetsindex
Vid företagsledarseminariet i början av november inleddes en dialog med SiL (Skandinavisk Sjukvårdsinformation) i avsikt att arbeta fram ett kvalitetsindex för familjehemsvården på samma sätt som i dag finns för HVB. Det finns också tankar om att RFF, i stället för enskilda enheter, skulle kunna köpa in abonnemangstjänster via SiL. För att arbeta vidare kring detta behövs en grupp av intresserade som fortsätter dialogen med SiL. Om du vill ingå i denna grupp, maila info@rff.se !

Dokumentationssystem
Vid senaste företagsledarseminariet fanns också möjlighet att ta del av det dokumentationssystem som Sociala Tjänster arbetat fram tillsammans med Lundalogik. I dag finns flera medlemsenheter som har för avsikter att implementera detta system i sina verksamheter. Om du vill komma i kontakt med någon av dessa, maila info@rff.se !

Nya potentiella medlemmar
Under den gångna veckan höll RFF:s styrelse ett informationsmöte för enheter som uttalat intresse av medlemskap. Mötet och den information som gavs var uppskattad och vi ser fram emot nya medlemsansökningar inför årsmötet 2013!