Rapport från Almedalen!

Konsulentstödd familjehemsvård
behövs tillståndsplikt och ska den lagstadgas?

Under en timmes tid debatterades frågan om kvalitet och rättsäkerhet inom familjehems-vården ur olika aspekter och synvinklar. Seminariet, som arrangerades av RFF, Riksförbundet för Förstärkt Familjehemsvård, och hölls på Soberian White Corner i Visby, var välbesökt. I panelen fanns bl a barnombudsmannen Fredrik Malmberg, riksdagspolitikerna Emma Henriksson (KD) och Gunnar Sandberg (S), bitr sektionschef Anna Ingmansson (SKL) samt vice ordf Suzanne Julin, RFF och Andreas Ramlöv (RFF).
Huvudfokus var, som rubriken anger, om den konsulentstödda familjehemsvården ska vara tillståndspliktigt så att man på ett tydligt sätt får klart för sig vad en konsulentstödd verksamhet får göra och inte göra. Konsulentstödet riktar sig primärt till familjehems-föräldrarna även om kommunerna idag förutsätter att familjehemmet och verksamheterna ska göra mycket mer, till exempel saker, som tangerar myndighetsutövningen. Dessutom kan man få bort oseriösa aktörer som inte har kompetens för att ge handledning och stöd.

Utifrån den diskussionen vidgade man samtalet till att handla om hur den konsulent-stödda förstärkta familjehemsvården kan erbjuda så kvalificerad och kompetent handledning och stöd till familjehemmen att dessa i sin tur får möjlighet att utföra sitt arbete med de placerade barnen, ungdomarna och vuxna på ett tryggt och rättsäkerhets sätt.

Det är kommunerna som har ansvar för vården i familjehem. Ofta blir det en förvirring om vad den konsulentstödda familjehemsvården har för mandat. Kommunerna tror att de kan begära att de konsulentstödda verksamheterna kan åta sig uppdrag inom det som är myndighetsutövning och ge behandling till dem som ä placerade. Villkoren i ett tillstånd kan förtydliga för kommunerna vilka uppdrag som är möjliga att lägga ut på den konsulentstödda verksamheten.

Samtliga deltagare i panelen var tydlig, ja till och med övertydliga, på att de anser att en tillståndsplikt skulle kunna vara ett sätt att säkerställa att vården i den konsulentstödda familjehemsvården har både kvalitet och rättsäkerhet samt följer de lagar som gäller.
Andra frågor som berördes var vad vi egentligen menar med ett familjehem idag? Familjehem idag är inte vad det var för 10 år sedan, Detta är något som lagstiftare och utredare måste titta på i den pågående LVU-utredning.
Vidare diskuterades de placerade barnens situation och hur den kan bli bättre med hjälp av kompetenta familjehem, en närvarande socialtjänst och att man ger sig tid att lyssna på barnen och ungdomarna.

RFF:s målinriktade arbete med frågan om krav på tillståndsplikt för konsulentstödda verksamheter kommer fortsätta med full kraft.  RFF fortsätter dialogen med politiker och andra beslutsfattare. RFF ingår tillsammans med Forum för Familjevård som referensgrupp i den pågående LVU-utredningen.

Vi tror och hoppas på framgång i denna fråga – förr eller senare!

Deltagare i panelen:

Fredrik Malmberg – Barnombudsmannen
Emma Henriksson – Riksdagspolitiker, KD, Gruppledare
Gunnar Sandberg – Riksdagspolitiker, S, ledamot i socialutskottet
Anna Ingmanson – Bitr sektionschef, SKL
Telle Söderberg – Familjehemmens Riksförbund, RFF, Forum för Familjevård
Suzanne Julin – Riksförbundet för Förstärkt Familjehemsvård
Andreas Ramlöv – RFF, styrelseledamot,familjehemskonsulent
Britta Schölin – Moderator, RFF, familjehemskonsulent