RFF i Almedalen 2012

Varför dröjer beslutet om tillståndsplikt för konsulentstödd förstärkt familjehemsvård???

I år var det fjärde gången som RFF deltog i Folkrörelser Mot Drogers (FMD) arrangemang i Almedalen. Den här gången var platsen Soberian White Corner belägen bakom Clarion Hotell Wisby alldeles i anslutning till Donners plats.

Tisdagen den 3 juli genomförde RFF en debatt om bristen på tillståndsplikt för den konsulentstödda förstärkta familjehemsvården.
Fyra riksdagspolitiker deltog i debatten. Det var:
Solveig Zander (C), socialutskottet/socialförsäkringsutskottet,
Maria Lundqvist-Brömster (Fp), Socialutskottet/Socialförsäkringsutskottet/familjehem,
Emma Henriksson (KD), Socialförsäkringsutskottet
Gunnar Sandberg (s), Socialutskottet

Tillsammans med Telle Söderberg från Familjehemmens Riksförbund (FR) och Andreas Ramlöv från RFF vände och vred man på behovet av tillståndsplikt för den konsulentstödda familjehemsvården. Varför behövs den? Varför dröjer beslutet? Vilka krav ställs vid upphandlingar av konsulentstödd familjehemsvård? Hur sker kontrollen av verksamheten? Hur upptäcker man om en placerad inte har det bra i placeringen.

Socialdepartementets lagrådsremiss angående ”Stärkt stöd och skydd för barn och unga” (14 juni 2012) saknar Barnskyddsutredingens och Upprättelseutredningens förslag angående tillståndsplikten för den konsulentstödda verksamheten. RFF anser att det är oförsvarbart att man i Sverige fortsätter att lämna detta område helt oreglerat.
För flera av politikerna var det en nyhet att det här området var oreglerat och man enades om att detta måste ske snarast. I sakfrågan var de deltagande debattörerna eniga med RFF:s synpunkter.

Frågor från publiken handlade om behov att ha med alla aktörer kring barnen. I dagens debatt saknades perspektivet från Socialnämnden. Behov av samarbete mellan BUP och social-tjänsten generellt och framförallt kring ensamkommande flyktingbarn. Vilket antal placerade rör det sig om?
Ett axplock ur diskussionen:
• Tillståndsplikt behövs för att säkerställa den konsulentstödda familjehemsvården.
• Den måste genomföras snarast. Om det inte går i propositionen ”Säkert stöd och skydd för barn och unga” måste frågan lyftas upp separat.
• Troligen dröjer beslut om tillståndsplikt beroende på att den är komplex och kräver resurser.
• Samma krav ska ställas på familjehemskonsulenter som på socialtjänstens handläggare.
• Socialnämnden har det yttersta ansvaret och ska också ha kontroll över all verksamhet inom familjevårdens område inklusive den konsulentstöda.
• Ett sätt att ha koll på om en placerad inte mår bra är att bygga upp ett team med kring den placerade, där alla viktiga personer finns med inklusive den placerade själv när det är möjligt.
• Politikerna kände inte till vilka krav som ställs vid upphandling av konsulentstödd verksamhet.
• Politikerna insåg att de måste sätta sig in i frågan om tillståndsplikten på ett mer genomgripande sätt.
• I nuläget rör det sig på ett år om c:a 18 000 barn och unga som vid något tillfälle under året behöver dygnsvård i familjehem plus ett okänt antal vuxna. Statistiken inom området är mycket bristfällig.
• Politikerna lovade att bevaka frågan i sina partier vid arbetet med propositionen under hösten 2012.
• En fortsättning på diskussionen planeras att ske tidigt i höst. Då har också representan-ter från Socialstyrelsen, Barnombudsmannen samt Socialnämnden i Uppsala sagt att de vill delta.

Syftet för RFF den här gången var således att lyfta fram och diskutera den mycket viktiga frågan om ”Tillståndsplikt för den konsulentstödda förstärkta familjehemsvården”. Som läget är nu kan vem som helst starta en verksamhet som bedriver konsulentstödd förstärkt familjehemsvård utan något som helst krav på kompetens. De senaste tio åren har antalet verksamheter/företag som bedriver konsulentstödd förstärkt familjehemsvård ökat explosionsartat utan att staten har någon som helst kontroll över kvaliteten. Det är särskilt allvarligt eftersom det berör de allra svagaste och mest utsatta invånarna i Sverige.
Målgruppen för RFF:s arbete med tillståndsplikt är de barn, unga och vuxna som behöver samhällets stöd genom vård i familjehem.
RFF tror på ett uthålligt och långsiktigt arbete för att få igenom detta krav. Vi har redan hållit på i 30 år och kommer att fortsätta kämpa för de svaga och behövande!

RFF:s deltagande i FMD grundar sig på att många av de som placeras i familjehem, barn unga eller vuxna, på något sätt har drabbats av problematiken som följer på missbruk av alkohol, narkotika eller andra droger.
RFF välkomnar initiativet att utveckla en alkoholfri drink ”Almedalsdrinken” som ett alkoholfritt alternativ på festen/krogen. Receptet finns på www.almedalsdrinken.se.

RFF tackar alla deltagare i seminariet för en givande och engagerad diskussion och välkomnar till det fortsatta samarbetet.