RFF reagerar över inslagen Ekot och i Studio Ett den 30:e januari 2012

Det var många som reagerade över inslaget om familjehem i Studio Ett i Sveriges radio P1 igår, så också vi inom Riksförbundet för Förstärkt Familjehemsvård, RFF.

I inslaget gavs bilden av att privata vinstintressen går före barnets behov och att man, som en följd av detta, placerar barn i familjehem, som inte håller kvalité eller som inte passar barnet.

RFF delar inte den uppfattningen av flera skäl:
För det första så kan aldrig vare sig kommunala, privata eller ideella organisationer eller företag bestämma till vilket familjehem ett barn ska placeras. Det är alltid socialtjänsten och till sist socialnämndens ansvar och uppgift!  Som konsulentstödd organisation så kan du föreslå hem till socialtjänsten men du kan som enskild organisation aldrig (!) bestämma vart barnet placeras.

För det andra så åligger det socialsekreterare att utreda om just det hemmet är lämpligt för just det aktuella barnet, när ett förslag på ett familjehem har lämnats till socialtjänsten.

För det tredje så måste man som organisation, oavsett driftsform, ha förmågan att säga nej till förfrågningar om barn som behöver familjehem, om man inte finner ett hem som passar just det aktuella barnets behov. Inom RFF ställer vi höga krav på våra familjehem. Det händer både nu och då att vi, som medlemmar, både säger nej till förfrågningar från socialtjänsten på grund av att vi inte har familjehem, som passar just det aktuella barnet. Men det händer också att vi säger nej till familjer, som vill bli familjehem, eftersom vi av olika anledningar finner att de inte är lämpliga.

Inom RFF ställer vi höga krav på våra medlemmar men också höga krav på våra familjehem!

RFF kräver av alla sina medlemsenheter att det ska vara hög kvalitet och hög rättsäkerhet på vården för dem, som är placerade.  Det innebär familjehem, som får stöd och handledning av en RFF-enhet, ska vara grund-utredda för att klara kraven i RFF:s Styr- och Policydokument ( www.rff.se) och hålla den kvalitet som beskrivs i dokumenten. Vid en placering ska socialtjänsten göra sin egen utredning av familjehemmet för att se att kvaliteten är tillräckligt hög och att familjehemmet har förutsättningar att ge den placerade den vård som krävs.

RFF kan se ett stort problem i att det finns oseriösa företag som låter ekonomin gå före kvaliteten.

Vi är förstås inte naiva och tror att etiska dilemman inte kan uppstå när det gäller att en organisation, oavsett huvudmannaskap, privat eller kommunal, ska hantera sin ekonomi.  Men att det som i inslaget framställs som att privata organisationer placerar barn i hem som inte är lämpliga reagerar vi starkt emot!

RFF ställer krav på beslutsfattare att lösa problemet med oseriösa företagare inom familjehemsvården.

Detta problem har RFF lyft till myndigheter och staten de senaste 20 åren, men ännu har ingen tagit tag i frågan på ett handfast sätt. En av lösningarna är att staten inför TILLSTÅNDSPLIKT för företag/organisationer/ kommunala enheter inom den konsulentstödda familjehemsvården.

För RFF
Andreas Ramlöv och Britta Schölin