RFF:s utvecklingsarbete med vuxna i familjehem

RFF:s arbete med att höja kvaliteten och kompetensen inom familjehemsvården för vuxna fortsätter. RFF anordnade i november 2015 en informations- och diskussionsdag kring det projekt som RFF initierat om kvaliteten i familjehemsvården i samarbete med Linnéuniversitetet i Växjö.

Deltagare var representanter för verksamheter, som har vuxna placerade, såväl från RFF som andra. Med var också en representant för Kriminalvården.

Syftet med projektet är inventera och tydliggöra klienters vårdbehov och familjehemmens behov av kompetenshöjning. Den genomförs genom enkätundersökningar till såväl placerade som familjehem för att ringa in ett antal kvalitetsvariabler, som är utarbetade av Linnéuniversitetet i samarbete med RFF.

Resultaten av enkätundersökningarna ska sammanställas i en rapport som ska spridas genom artiklar i fackpress, seminarier o.dyl. Tanken är att den kan utgöra ett underlag till skrivelse till regeringen med en begäran om en översyn av lagstiftning m.m. som rör vuxna i familjevård. Ett ytterligare steg är att utarbeta en handbok till socialtjänsten och familjehem om placeringar av vuxna.

Familjehemsvården för vuxna är ett outforskat område. Den forskning som finns baseras nästan enbart på utländsk forskning. 

Projektet ska godkännas av etiska prövningsnämnden

Intresset för att höja kompetensen inom vården för vuxna var stort och det sågs som ett steg framåt att belysa denna vårdform för att kunna få fram enhetliga metoder i arbetet.

Några kommentarer från deltagarna:
”Verksamheter inom vuxenvården får ofta hitta egna lösningar vilket kan leda osäkerhet. Upphandlingar är svåra att svara på när det saknas reglering kring vården. Det finns behov av en metodsäkerhet”.

Beprövade, säkra metoder behövs. Det finns inget helhetsgrepp; det finns många olika aktörer kring de placerade. Det är upp till familjehemmen att få placeringen att fungera. Metodhandbok/angreppssätt med tydliga ansvarsområden saknas.  Lagstiftningen är densamma får vuxna som för barn och unga”.

”Avsaknad av regelverk gör att verksamheterna anpassar sig efter upphandlingarna”.

”Kriminalvården känner att stort behov av tillståndsplikt. Idag saknas tillsyn”.

”En bra dag och ett bra initiativ.”

Efterlysning

RFF efterlyser nu verksamheter som har vuxna placerade och som kan hjälpa oss att få kunskap om klienter och familjehem för att kunna genomföra enkätundersökningen. Ju fler deltagare, desto större möjlighet att få en säkerhet i resultatet. Ni kanske själva inte har vuxenplaceringar men känner andra som har det.

Ni som vill vara med om att driva utvecklingen framåt av ett eftersatt och outforskat område och bidra till en metodutveckling inom vuxenvården, hör av er till Johan Pyrell , projektledare (johan.pyrell@smalandsgardar.nu)

Styrelsen för RFF