Skrivelse till LVU-utredningen!

RFF har via Forum för Familjehemsvård träffat utredningen om tvångsvård för barn och unga (S 2012:07) (LVU-utredningen) och har överlämnat följande synpunkter:

FfF, Forum för Familjehemsvård, har blivit inbjuden för en förutsättningslös diskussion gällande utredningen och de frågor, som direkt och indirekt berör familjevården inklusive familjehemsvården. I utredningen ingår att utreda förutsättningar för en eventuell tillståndsplikt gällande den konsulentstödda familjehemsvården inom familjehemsvården.

RFF, Riksförbundet för Förstärkt Familjehemsvård, är en av flera medlemmar i FfF. RFF är rikstäckande och företräder konsulentstödda familjehemenheter. Beskrivningen av den konsulentstödda familjehemsvården uttrycks i följande formulering (ur RFF:s styrdokument antagna 2013-03-21):

Familjehemsenheter eller konsulentstödd familjehemsvård är begrepp för verksamheter som arbetar med att rekrytera, utreda, utbilda, stödja och handleda familjehem och jourhem samt att förmedla dessa hem och tjänster till socialtjänst och/eller kriminalvård.                                                                                                                                                                                                                 

Mot denna bakgrund väljer RFF att tillsammans med övriga organisationer i FfF lämna denna skrivelse med synpunkter till utredningen.

De konsulentstödda familjehemsenheterna kan bestå av privata företag med olika bolagsformer, stiftelser, kommunala bolag, non profit företag m m.

 

Historiskt perspektiv på hanteringen av frågan om tillståndplikt för den konsulentstödda familjehemsvården.

Frågan om de konsulentstödda familjehemsenheterna ska ha tillstånd eller inte har diskuterats i många år och i olika betänkanden. Man måste dock ha i minnet att det enbart diskuterats inom området familjehemsvård för barn och unga. Familjehemsvård för vuxna har inte varit med i denna diskussion.  En samordning mellan familjehemsvård för barn och unga samt för vuxna bör ske inom ramen för LVU-utredningens uppdrag.

Socialtjänstkommittén (SOU 1994:139) ansåg att det inte fanns skäl att kräva tillstånd eftersom de konsulentstödda familjehemsenheterna inte bedrev heldygnsverksamhet.

2002-2005 granskade ett antal länsstyrelser socialnämndernas handläggning av familjehemsplaceringar, bl.a. placeringar genom konsulentstödda familjehemsenheter. Man fann att det rådde oklarheter i ansvarsfrågan mellan socialnämnd och de konsulentstödda familjehemsenheterna, att socialnämnden tenderade att tappa kontakten med sin klient, samt att allt för mycket ansvar lades på de konsulentstödda familjehemsenheterna.

Sociala barn- och ungdomsvårdskommittén (SOU 2005:81) övervägde att föreslå tillståndsplikt, men kom till slutsatsen att de konsulentstödda familjehemsenheterna inte hade något självständigt ansvar för barnet eller den vård, som bedrivs.

Barnskyddsutredningen (2009:68) föreslog att privata konsulentstödda familjehemsenheter, i den del de erbjuder psykosocialt stöd eller behandling till barn och unga, som är placerade, ska ha till tillstånd. Socialstyrelsen avslog förslaget eftersom förutsättningarna och konsekvenserna för tillståndsgivning i den här formen inte var tillräckligt utredda.

De konsulentstödda familjehemsenheterna, som socialnämnden upphandlar tjänster ifrån, står genom placeringsuppdraget från socialnämnden under IVO:s tillsyn (tidigare länsstyrelsen och några år under SoS).

RFF:s synpunkter på behovet av tillståndsplikt

RFF anser dock att oklarheterna kring ansvarsfördelningen har bestått och till och med förvärrats i de senaste åren. Anledningen är att myndighetsutövningen tenderar att läggas ut på privata konsulentstödda familjehemsenheter i allt större utsträckning. Myndighetsutövningen kan bestå av bl a journalföring, upprättande av genomförandeplan, strukturerat behandlingsarbete i form av exempelvis terapi, BBIC -skrivande, utredningsuppdrag och andra bedömningar, som läggs till i den placerades journal för vidare åtgärd. Denna myndighetsutövning läggs dessutom ut på privata konsulentstödda familjehemsenheter utan att särskilda avtal upprättas om ansvars- och rollfördelning.

RFF anser att frågan om de konsulentstödda familjehemsenheterna ska ha tillstånd eller inte har dragits i långbänk och att det nu är dags att sätta ned foten och komma till beslut.  Det är hög tid att tillståndsplikt blir verklighet för den konsulentstödda familjehemsvården!

RFF anser att konsulentstödda familjehemsenheter som arbetar inom familjevårdens område med att rekrytera, utreda, stödja, utbilda och handleda familjehem ska ha tillstånd oavsett om de bedriver socialt behandlingsarbete eller inte. Ett sådant begrepp, som socialt behandlingsarbete, är alltför luddigt och kan komma att kringgås på ett eller annat sätt.

Enligt RFF:s uppfattning av hur läget är idag, så har kommunerna den primära tillsynsplikten för varje placering men inte för att granska den för placeringen aktuella konsulentstödda familjehemsenheten. Om man skulle granska familjehemsenheten uppstår en knepig situation på grund av att man tillsammans med den anlitade konsulentstödda familjehemsenheten ingått en allians i form av ett gemensamt uppdrag. Att då samtidigt handlägga tillsynen av samma enhet kan bli problematiskt.

Enbart det faktum att de konsulentstödda familjehemsenheterna erbjuder tjänster, som socialnämnder, kriminalvården, Statens Institutionsstyrelse samt psykiatrin köper till klienter, som har mångfacetterade och stora behov, visar på behovet av att kvalitetssäkra vården.

Idag kan vem som helst starta ett företag för att bedriva konsulentstödd familjehemsvård och vilket RFF anser vara helt oacceptabelt. Samhället riskerar att i framtiden få en ny vanvårdsutredning, som än en gång visar på ett samhälle som svikit barn, unga och vuxna, som varit i behov av samhällets stöd.

Samhället har förutom ansvar för dem som placeras i familjehemsvård, även ansvar för familjehemmen, dvs. de som tar emot dem, som har behov av familjehemsvård.

Vid en kvalitetssäkring av den konsulentstödda familjehemsvården genom att införa tillståndsplikt kan krav ställas på:

 • kompetens hos på dem, som bedriver konsulentstödd familjehemsvård på liknande sätt som de krav som nu gäller för HVB
 • att de konsulentstödda familjehemsenheterna uppvisar utdrag ur misstanke och belastningsregistret och övriga relevanta register för ägare och anställda
 • att de konsulentstödda familjehemsenheterna kontinuerligt granskas och tillsynsmyndigheterna utövar tillsyn
 • att kraven bli lika för alla konsulentstödda familjehemsenheter över hela landet
 • hur de konsulentstödda familjehemsenheterna stödjer och handleder familjehemmet
 • innehåll i handledning, stödet samt frekvens och kontinuitet av dessa
 • närheten till familjehemmen
 • akademisk utbildning inom relevanta områden för den personal som rekryterar, utreder, stödjer, utbildar och handleder familjehem
 • erfarenhet av socialt arbete på kommunal, statlig, landstingskommunal eller inom ideella sektorn
 • utbildning i och erfarenhet av handledning
 • hantering av Lex Sarah anmälningar
 • att kommunerna ställer lika krav på den konsulentstödda familjehemsvården över hela landet
 • att myndigheterna ställer av konsulentstödd familjehemsvård över hela landet

 

Riksförbundet för Förstärkt Familjehemsvård samt alla medlemsorganisationer i Forum för Familjevård kräver att tillståndsplikten för den konsulentstödda familjehemsvården blir verklighet. Tillsammans kan vi höja kraven och därigenom kvalitén på familjehemsvården i Sverige!

 För Riksförbundet för Förstärkt Familjehemvård

  Suzanne Julin                       Maria Magnusson                    Andreas Ramlöv

vice ordförande                  sekreterare                                ledamot

För Forum för Familjevård

Telle Söderberg (FR)         Pirkko Nilsson (FSF)                 Britta Schölin (RFF)

ordförande                           vice ordförande                        kassör

Gunilla Sundblad (RFS)

ledamot