Tillståndsplikt

I mitten av februari överlämnade LVU-utredningen sitt betänkande Boende utanför det egna hemmet – placeringsformer för barn och unga (SOU 2014:3) till regeringen.

Utredningen föreslår att tillstånd ska krävas från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att få bedriva denna form av konsulentstödd verksamhet eftersom den i så hög grad på verkar vården av de placerade barnen genom konsulenternas handledning och stöd till familjehemmen. I praktiken rekryterar dessutom verksamheterna familjehemmen och förmedlar dessa till kommunerna, även om det är socialnämnden som har det fulla ansvaret för utredningen av det hem man avser att anlita.

Tillstånd för verksamheter av detta slag ska lämnas endast om de uppfyller kraven på god kvalitet och säkerhet. Utredningen uttalar, att införa tillståndsplikt för denna typ av verksamhet är en viktig förutsättning för att uppnå en säker och trygg vård i familjehem och jourhem. Tillståndsplikt underlättar också tillsyn av verksamheterna och bidrar till nationell överblick.

Enskilda verksamheter som förmedlar tilltänkta familjehem och jourhem för barn till socialnämnden med konsulentstöd, som påbörjat sin verksamhet före ikraftträdandet ska ansöka om tillstånd senast den 31 december 2015.

Äntligen!!

 Tillståndsplikt för den konsulentstödda verksamheterna har varit en av RFF:s profilfrågor under senare år.  Vi har på olika sätt genom uppvaktningar och seminarier pushat på och lyft frågan och det ser äntligen ut att ha givit resultat. Nu gäller det att hålla tummarna så att riksdagen fattar ett beslut i denna fråga. Vad gäller de kvalitetskrav som ska vara uppfyllda för att få tillstånd kan RFF bidra med sitt arbete kring kvalitetssäkring och certifiering.

 Ytterligare förslag

Utredning kommer med ett antal förslag som skärper kraven på socialnämndernas utredning av familjehem och utbildning av familjehemsföräldrar. Kraven på utredning av hemmets allmänna förutsättningar at erbjuda barn och ungdom god omvårdnad och fostran.

Ett krav på genomgången grundläggande utbildning föreslås bli ett krav för uppdrag som familjehem eller jourhem.

Idag finns det i huvudsak två olika placeringsformer, familjehem och hem för vård eller boende. Utredningen föreslår två nya placeringsformer.

boende för stöd och tillsyn, ett individuellt boende inom socialtjänsten som tar emot enskilda från 16 år för anpassat stöd och tillsyn av särskild avdelad personal

  1. behandlingsverksamhet med familjeboende, en verksamhet inom socialtjänsten som tar emot enskilda för omvårdnad och behandling, i förening med ett boende i en familj. Behandling i familj är i första hand ett alternativ till behandling i HVB.

Utredningen föreslår vidare att en nationell aktör får i uppdrag att initiera, ta fram material och samordna informationsinsatser riktade till allmänheten rörande behovet av familjehem och vad uppdraget innebär.

Ett annat förslag är att ett nationellt centrum inrättas med uppdrag att stödja och utveckla familjehemsvården. Målet är att centrat ska erhålla basfinansiering via statsbudgeten. Socialstyrelsen föreslås få i uppdrag att föreslå organisering och huvudman för centrumet.

Sammanfattningsvis kan sägas att utredningen, välskriven och lättillgängligt, lägger fram ett antal förslag som lyfter familjehemsvården i syfte att förbättra kvaliteten och förbättra rättssäkerheten för barn och unga.

Utredningen beräknas enligt nu tillgängliga uppgifter att gå ut på remiss nu under våren.

Oavsett om man är officiell remissinstans eller inte, kan vem som helst komma med synpunkter på betänkandet. Ni kan också lämna synpunkter till styrelsen för RFF som kan föra dem vidare till regeringen.

Familjehemsvård för barn och unga är väl lagreglerad och genomlyst. RFF anser att det nu är dags att lyfta familjehemsvården för vuxna, att det blir tydliga krav på utredningar av hem som tar emot vuxna och vilja krav som måste ställas på familjehemsföräldrar eller familjehemsvärdar.