Traditionsenligt seminarium

Den 29 mars, i samband med RFF:s årsmöte, anordnades traditionsenligt ett företagsledarseminarium för RFF:s ingående enheter. Teman för dagen var bland annat försäkringar, dokumentation och tillståndsplikt. Den sista frågan upptog största delen av tiden och det är tydligt att frågan om en tillståndsplikt och kvalitetssäkring för familjehemsverksamheter engagerar många och att den också avspeglas i andra frågor, så som till exempel upphandling och dokumentation.

Styrelsen redogjorde för vilka aktiviteter som företagits under de 20 år som RFF drivit frågan. Man gav dessutom en detaljerad lägesbeskrivning där det framgick att frågan är mycket angelägen med anledning av en aktuell proposition som för närvarande ligger ute på lagrådsremiss. Från medlemsenheterna kom också förslag på ytterligare insatser som kan göras för att påverka lagstiftare och berörda myndigheter.

En fråga som kom upp är om RFF kan verka för någon form av auktorisation/certifiering av de ingående verksamheterna ifall frågan om tillståndsplikt inte kommer med i aktuell proposition. Former för detta diskuterades och styrelsen tog tacksamt emot exempel på hur en sådan skulle kunna se ut.

Seminariet avslutades med en presentation av RFF:s nya hemsida.