Riksförbundet för Förstärkt Familjehemsvård

RFF är ett rikstäckande förbund av verksamheter som bedriver konsulentstödd familjehemsvård för barn och vuxna. Med konsulentstödd familjehemsvård avses även konsulentstödd jourhemsvård.

Konsulentstödd familjehemsvård med kvalitet sedan 1981

RFF har till syfte att stödja, utveckla och företräda den konsulentstödda familjehemsvården, medverka i samhällsdebatten, vara opinionsbildare samt vara ledande på information och nyheter avseende aktuell forskning och metoder för familjehemsvård.

Medlemmarna ska följa RFF:s kvalitetskriterier. RFF är politiskt och religiöst obundet och bygger på en humanistisk människosyn.

Den 15 april 2017 infördes tillståndsplikt från IVO – Inspektionen för vård och omsorg – för att få bedriva verksamheten.

Att bedriva konsulentstödd familjehemsvård innebär att rekrytera, utbilda, stödja och handleda familjehem och förmedla tjänsterna till socialtjänst, kriminalvård och landsting. Verksamheterna kan bedrivas i olika former och av olika huvudmän.

RFF har kontakt med myndigheter inom stat, kommun samt ideella organisationer i syfte att höja kvalitén i familjehemsvården.

Konsultentstödd Familjehemsvård

Konsulentstödd familjehemsvård startade på 1980-talet på initiativ av socialdepartementet och Socialstyrelsen och riktade sig då främst till vuxna.

Medlemskap

Medlemskap i RFF kan sökas av enskilda verksamheter som arbetar med konsulentstödd familjehemsvård.

Verksamhet

RFF strävar efter en bred kunskapsbas. Med arbetsgrupper utformade efter olika behov, konsulentmöten och utbildningar i flera former för att utveckla kompetens inom verksamhetsområdet.

Certifiering

Certifiering är en standardiserad granskning och prövning för utfärdande av ett certifikat.

Nyheter

Konsulentdagar 2024

19-20/3 anordnar RFF årets konsulentdagar i Norrköping. 60 branschkollegor kommer under två dagar att få lyssna på givande föreläsare samt utbyta erfarenheter med varandra. Är