Konsulentstödd familjehemsvård

Vilka är vi?

Konsulentstödd familjehemsvård startade på 1980-talet på initiativ av socialdepartementet och Socialstyrelsen och riktade sig då främst till vuxna. Under 1990-talet etablerades liknande verksamheter för barn och unga och idag är verksamheternas arbete till största delen inriktad mot den målgruppen.

Verksamheterna kan drivas i olika företagsformer och med olika huvudmän. Vanligast är aktiebolag, stiftelse eller enskild firma och vanligast är att företagen är mindre, de flesta har färre än 5 anställda.

Verksamheternas huvudsakliga uppgift är att rekrytera och utreda familjehem som med förstärkt stöd och handledning kan erbjudas till socialtjänsten som ett komplement till den kommunala familjehemsvården och som ett alternativ till institutionsplacering.

RFF samlar de ledande företag och organisationerna inom konsulentstödd familjehemsvård.

Vi erbjuder förstärkt stöd

Verksamheterna kan även erbjuda familjehem som tar emot vuxna placeringar från Kriminalvården såväl som Socialtjänsten.

Det förstärkta stödets innebär att erbjuda familjehemmen ett varierande stöd, handledning och utbildning och på så sätt kunna bidra till en säker och god vård för den placerade. Detta bidrar till att minska riskerna för sammanbrott.

Våra krav

RFF har under många år arbetat för att konsulentstödda verksamheter ska ha tillstånd för att bedriva verksamhet och införde 2014, i avvaktan på det önskade tillståndet, en certifiering av verksamheter som uppfyller kvalitetskrav uppställda av RFF.

Kraven avser företaget, personal och familjehem. (Se vidare under certifieringskrav.)

1 april 2017 infördes en tillståndsplikt för dessa verksamheter. Det är IVO –  Inspektionen för vård och omsorg som beslutar om tillstånd.

Enligt uppskattade beräkning i mars 2017 finns det cirka 340 verksamheter.

1 oktober 2017 hade cirka 220 verksamheter ansökt om tillstånd hos IVO.

RFF organiserar dessas verksamheter i ett rikstäckande förbund i syfte att stödja, utveckla och företräda den konsulentstödda familjehemsvården.