Certifiering

Certifiering är en standardiserad granskning och prövning för utfärdande av ett certifikat. Prövningen är en kvalitetskontroll som görs utifrån RFF kvalitetskrav.

Syftet
Certifiering innebär en kvalitetskontroll av verksamheten som möjliggör en kvalitetsutveckling.

Vem gör certifieringen
Certifiering görs på uppdrag av RFF styrelse av en för detta utvald person.  Styrelsen fattar beslut och utfärdar certifikat.

Vad omfattar certifieringen

  • Ledningsprocesser – ekonomisk säkerhet, ledning och styrning
  • Kärnprocesser – god kvalitet och säkerhet för verksamheten och familjehemmen
  • Stödprocesser – god kompetens

Att verifiera ställda kvalitetskrav
Den som bedriver verksamheten beskriver hur angivna kvalitetskrav har uppfyllts genom att för varje krav uppvisa verifikationer. Olika informationskällor kan användas för att verifiera ett specifikt krav. De informationskällor som är obligatoriska framgår av RFF:s kvalitetssäkringsprotokoll.

Hur går en kvalitetsgranskning till

Kontroll av efterlevnad av ställda krav
Verksamheten ska årligen, på heder och samvete, intyga att den följer uppställda krav. Med intygandet lämnas efterfrågad information och dokument. Varje år görs stickprovskontroller i form av granskning av två verksamheter.

Kvalitetsindex

Flera av RFF:s verksamheter bedriver gemensamt ett strukturerat kvalitetsarbete. De genomför regelbundet strukturerade enkäter som belyser familjehemmens, socialtjänstens och den placerades kvalitetsbedömningar generellt utifrån den enskilda verksamhetens arbete.

Kvalitetssäkringssystemet som tagits fram i samarbete med Infosoc Quality AB är webbaserats och alla resultat från verksamheter som använder enkäterna utgör tillsammans ett kvalitetsindex för RFF:s verksamheter.

I indexet på RFF hemsida framgår frågeområdena och svaren på de enkäter som familjehemmen respektive och socialtjänstens svarat på i sina enkäter från alla ingående verksamheter.

Verksamheterna som ingår kan inte se varandras svar, utan bara sina egna, och det gemensamma indexet, där enkätsvaren automatiskt samlas.

Enkätsvaren uppdateras i RFF:s index i realtid och uppdateras också kontinuerligt direkt på RFF:s hemsida.

Enligt Infosoc erfarenhet så är alla resultat över 75 % bra och 80 % är mycket bra. Är resultaten under 70 % så bör man analysera och se vad som kan förbättras.

Tanken är att kvalitetsindexfrågorna görs åtminstone vartannat år av samtliga verksamheter som deltar. Dessemellan bör enheterna genomföra egna kvalitetsmätningar avseende de specifika placeringarna.

 

RFF hittillsvarande mätningar är mycket bra – se länkarna nedan.

Den egna verksamhets kvalitésmätning

Flera av RFF:s enheter köper också den egna verksamhets webbaserade kvalitetsmätningar från Infosoc Quality AB. Det utgörs av Individuella enkätundersökningar som sker årligen eller vid avslutning av en placering. Det finns strukturerade enkäter för kvalitetsmätning för den placerade, barn eller vuxen, familjehemmet, socialtjänsten och även biologisk förälder, avseende den specifika placeringen.

Systemet innehåller även enkäter för jourhemsplaceringar.

Enkäterna, när de är ifyllda, uppdateras även de i realtid, och visar den enskilda verksamhetens resultat.

Resultaten kan bara ses av den utförande verksamheten samt dem som verksamheten väljer att dela resultatet med.