Certifiering

Garanterad kvalitet på verksamheten

Certifiering är en standardiserad granskning och prövning för utfärdande av ett certifikat. Prövningen är en kvalitetskontroll som görs utifrån RFF kvalitetskrav.

Syftet

Certifiering innebär en kvalitetskontroll av verksamheten som möjliggör en kvalitetsutveckling.

Vem gör certifieringen

Två utomstående personer granskar de inkomna dokumenten för certifiering av nya medlemmar. Stickprov görs också kontinuerligt av dessa personer.

Vad omfattar certifieringen

  • Ledningsprocesser – ekonomisk säkerhet, ledning och styrning
  • Kärnprocesser – god kvalitet och säkerhet för verksamheten och familjehemmen
  • Stödprocesser – god kompetens

Att verifiera ställda kvalitetskrav

Den som bedriver verksamheten beskriver hur angivna kvalitetskrav har uppfyllts genom att för varje krav uppvisa verifikationer. Olika informationskällor kan användas för att verifiera ett specifikt krav. De informationskällor som är obligatoriska framgår av RFF:s kvalitetssäkringsprotokoll.

Hur går en kvalitetsgranskning till

Kontroll av efterlevnad av ställda krav

Verksamheten ska årligen, på heder och samvete, intyga att den följer uppställda krav. Med intygandet lämnas efterfrågad information och dokument. Varje år görs stickprovskontroller i form av granskning av två verksamheter.

Kvalitetsarbete

Ett av RFF:s grundläggande syften är att driva kvalitetsfrågor generellt inom barn och ungdomsvården och specifikt inom konsulentstödd jour- och familjehemsvård. Frågan om tillståndsplikt var tidigt på agendan inom RFF. I väntan på den efterlängtade tillståndsplikten utarbetade RFF ett eget system för kvalitetskontroll, den s k certifieringen. Medlemmar, aktuella och blivande inom RFF ska kunna leva upp till de 23 kvalitetskriterier som utgör certifieringen.

När så tillståndsplikten för konsulentstödd jour- och familjehemsvård äntligen kom 2017 var kvalitetskriterierna få, vilket innebär att RFF:s certifiering ställer betydligt högre krav på verksamheterna och därmed borgar för högre kvalitet. Det innebär att alla verksamheter inom RFF bedriver ett omfattande kvalitetsarbete, med bl. a riskanalyser, egenkontroller, klagomålshantering och utvärderingar.