Certifiering

Certifiering är en standardiserad granskning och prövning för utfärdande av ett certifikat. Prövningen är en kvalitetskontroll som görs utifrån RFF kvalitetskrav.

Syftet
Certifiering innebär en kvalitetskontroll av verksamheten som möjliggör en kvalitetsutveckling.

Vem gör certifieringen
Certifiering görs på uppdrag av RFF styrelse av en för detta utvald person.  Styrelsen fattar beslut och utfärdar certifikat.

Vad omfattar certifieringen

 • Ledningsprocesser – ekonomisk säkerhet, ledning och styrning
 • Kärnprocesser – god kvalitet och säkerhet för verksamheten och familjehemmen
 • Stödprocesser – god kompetens

Att verifiera ställda kvalitetskrav
Den som bedriver verksamheten beskriver hur angivna kvalitetskrav har uppfyllts genom att för varje krav uppvisa verifikationer. Olika informationskällor kan användas för att verifiera ett specifikt krav. De informationskällor som är obligatoriska framgår av RFF:s kvalitetssäkringsprotokoll.

Hur går en kvalitetsgranskning till

Kontroll av efterlevnad av ställda krav
Verksamheten ska årligen, på heder och samvete, intyga att den följer uppställda krav. Med intygandet lämnas efterfrågad information och dokument. Varje år görs stickprovskontroller i form av granskning av två verksamheter.

Kvalitetsindex

Flera av RFF:s verksamheter bedriver gemensamt ett strukturerat kvalitetsarbete. De genomför regelbundet strukturerade enkäter som belyser familjehemmens, socialtjänstens och den placerades kvalitetsbedömningar generellt utifrån den enskilda verksamhetens arbete.

Kvalitetssäkringssystemet som tagits fram i samarbete med Infosoc Quality AB är webbaserats och alla resultat från verksamheter som använder enkäterna utgör tillsammans ett kvalitetsindex för RFF:s verksamheter.

I indexet på RFF hemsida framgår frågeområdena och svaren på de enkäter som familjehemmen respektive och socialtjänstens svarat på i sina enkäter från alla ingående verksamheter.

Verksamheterna som ingår kan inte se varandras svar, utan bara sina egna, och det gemensamma indexet, där enkätsvaren automatiskt samlas.

Enkätsvaren uppdateras i RFF:s index i realtid och uppdateras också kontinuerligt direkt på RFF:s hemsida.

Enligt Infosoc erfarenhet så är alla resultat över 75 % bra och 80 % är mycket bra. Är resultaten under 70 % så bör man analysera och se vad som kan förbättras.

Tanken är att kvalitetsindexfrågorna görs åtminstone vartannat år av samtliga verksamheter som deltar. Dessemellan bör enheterna genomföra egna kvalitetsmätningar avseende de specifika placeringarna.

RFF hittillsvarande mätningar är mycket bra – se länkarna nedan.

Den egna verksamhets kvalitésmätning

Flera av RFF:s enheter köper också den egna verksamhets webbaserade kvalitetsmätningar från Infosoc Quality AB. Det utgörs av Individuella enkätundersökningar som sker årligen eller vid avslutning av en placering. Det finns strukturerade enkäter för kvalitetsmätning för den placerade, barn eller vuxen, familjehemmet, socialtjänsten och även biologisk förälder, avseende den specifika placeringen.

Systemet innehåller även enkäter för jourhemsplaceringar.

Enkäterna, när de är ifyllda, uppdateras även de i realtid, och visar den enskilda verksamhetens resultat.

Resultaten kan bara ses av den utförande verksamheten samt dem som verksamheten väljer att dela resultatet med.

Certifieringskrav

RFF:s verksamheter

 • ska beskriva organisation, ägande, verksamhetsidé, kvalitetspolicy, och värdegrund
 • ska beskriva verksamhetens resurser, såsom antal medarbetare, antal familjehem, lokaler mm samt geografisk omfattning
 • ska redovisa verksamhetens finansiella ställning och säkerhet. Löner, skatt och moms ska vara betalda och inga skatteskulder finnas.
 • har fullgod företagsförsäkring och ansvarsförsäkring
 • har verksamhetschefer som årligen uppvisar utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister,
 • har ledningssystem för verksamheten.
 • har rutiner avseende kvalitetsarbetet för en trygg och säker familjehemsvård
 • har rutinerna för öppenhet och återkoppling till uppdragsgivare kring förändringar/avvikelser i familjehemsvården
 • har rutinerna för Lex Sarah-anmälningar enligt SOSFS 2011:5, i de fall verksamheten har specifika uppdrag från socialnämnden gällande den placerade
 • har rutiner för dokumentation
 • har rutiner för matchning inför placering.
 • tillgodoser kompetensutveckling/vidareutbildning för medarbetarna
 • säkerställer en god arbetsmiljö för medarbetarna

Familjehemskonsulenterna i RFF:s verksamheter

 • lämnar årligen utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister
 • har verksamhetsansvarige/a och familjehemskonsulenter som är socionomer eller har likvärdig utbildning samt erfarenhet av socialt arbete/familjehemsvård
 • deltar i handledning av handledarutbildad legitimerad psykolog/socionom eller psykoterapeut minst fyra gånger per år.
 • bör inte ha mer än 10 årsplaceringar per konsulent

Familjehemmen i RFF:s verksamheter

 • lämnar årligen utdrag från Rikspolisstyrelsen belastningsregister på alla myndiga personer i familjehemmet
 • utreds enligt SOSFS 2012:11
 • får handledning/möten/träffar bör minst en gång per månad utöver regelbunden telefonkontakt.
 • bör ges möjlighet till extern handledning av handledarutbildad psykolog/socionom eller psykoterapeut
 • har som högst tre placeringar per familjehem samtidigt
 • bör inte bo längre bort än det rekommenderade avståndet på två timmar från konsulentens kontor.
 • har tillgång till konsulent dygnet runt, årets alla dagar
 • får sin ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning och inte genom F-skattsedel
 • får grund- och vidareutbildningar

Verksamheter som blivit medlem ska snarast, senast inom ett år, skicka in certifieringshandlingar enligt certifieringsprotokollet. Protokollet dom är mer utförligt än punkterna ovan kan beställas från RFF:s kansli.