Verksamhet

Arbetsgrupper
En stor del av RFF:s arbete utförs i arbetsgrupper. Här tillvaratas medlemsenheternas kunskaper och intressen. I vissa frågor konsulteras även extern kompetens. En del av arbetsgrupperna är konstanta medan andra fokuserar på mer kortsiktiga frågeställningar som uppkommer under verksamhetsåret. För information om aktuella arbetsgrupper och kontaktpersoner; se flik Styrelse.

Konsulentmöte
En gång per år, oftast i samband med årsmötet, anordnas en konferens för medlemmarnas familjehemskonsulenter. Syftet med konsulentmötet är att vara kompetenshöjande, att behandla metod och kvalitetsfrågor, utbyta erfarenheter och stärka gemenskapen.

Utbildning
För RFF är utbildning en av de viktigaste frågorna. Ambitionen är att ligga i framkant när det gäller metodutveckling inom verksamhetsområdet. På uppdrag av RFF:s medlemmar utformas regelbundet utbildningar riktade till medlemmarnas familjehemskonsulenter och verksamhetschefer. Exempel på utbildningsinsatser som genomförts är ”Information om BBIC” och "Ett hem att växa i".

Seminarium för verksamhetschefer
Utifrån intresse och efterfrågan, anordnar RFF seminarium riktade mot medlemmarnas verksamhetschefer. Fokus läggs på övergripande frågor som ledarskap, information, lagändringar, forskningsrön, metoder mm.

Styrelse

Ordförande
Suzanne Julin
072-210 09 31
julin@telia.com

Vice Ordförande
Nils Öström
070-520 17 32
nils.ostrom@aleris.se

Sekreterare
Margareta Erman
073-593 37 06
margaretaerman@hotmail.com

Kassör
Johan Pyrell
076-6279104
johan.pyrell@smalandsgardar.nu

Ledamot
Lena Lander
072-2261908
lena@consiliumab.se

Ledamot
Marie Kjellqvist
010-2112503
marie.kjellqvist@attendo.se

Ledamot
Yvonne Wedin
08-603 35 31
yvonne.wedin@abcjourhem.se

Ledamot
Johan Ording
072-72 72 902
johan@familjehemnorr.se

Ledamot
Lottie Engwall
070-302 23 66
lottie.engwall@magelungen.com

Suppleant
Daisy Lindström
070-0910480
daisy@familjehemsmaland.se

Suppleant
Maria Åberg
070-4811622
maria.aberg@credo.se

 

Arbetsgrupper

Ansökan om medlemskap

Kontaktperson:
Johan Pyrell
076 627 91 04
johan.pyrell@smalandsgardar.nu

Vuxenvården

Arbetar med att bevaka och utveckla familjehemsvården för vuxna.

Kontaktperson:
Johan Pyrell
076-627 91 04
johan.pyrell@smalandsgardar.nu

Utbildning

Arbetar med kompetensfrågor för såväl verksamhetskonsulenter som familjehem

Kontaktperson
Johan Ording
072-727 29 02
johan@familjehemnorr.se

Marknadsföring/Hemsidan

Kontaktperson
Nils Öström
070 520 17 23
nils.ostrom@nytida.se

 

 

Omvärldsanalys

Kontaktperson
Lottie Engwall
070-302 23 66
lottie.engwall@magelungen.com

Lagar och förordningar

Kontaktperson
Margareta Erman
073-593 37 06
margaretaerman@hotmail.com

Tillståndsplikten

Kontaktperson
Suzanne Julin
072-210 09 31
julin@telia.com