Verksamhet

Arbetsgrupper
En stor del av RFF:s arbete utförs i arbetsgrupper. Här tillvaratas medlemsenheternas kunskaper och intressen. I vissa frågor konsulteras även extern kompetens. En del av arbetsgrupperna är konstanta medan andra fokuserar på mer kortsiktiga frågeställningar som uppkommer under verksamhetsåret. För information om aktuella arbetsgrupper och kontaktpersoner; se flik Styrelse.

Konsulentmöte
En gång per år, oftast i samband med årsmötet, anordnas en konferens för medlemmarnas familjehemskonsulenter. Syftet med konsulentmötet är att vara kompetenshöjande, att behandla metod och kvalitetsfrågor, utbyta erfarenheter och stärka gemenskapen.

Utbildning
För RFF är utbildning en av de viktigaste frågorna. Ambitionen är att ligga i framkant när det gäller metodutveckling inom verksamhetsområdet. På uppdrag av RFF:s medlemmar utformas regelbundet utbildningar riktade till medlemmarnas familjehemskonsulenter och verksamhetschefer. Exempel på utbildningsinsatser som genomförts är ”Information om BBIC” och "Ett hem att växa i".

Seminarium för verksamhetschefer
Utifrån intresse och efterfrågan, anordnar RFF seminarium riktade mot medlemmarnas verksamhetschefer. Fokus läggs på övergripande frågor som ledarskap, information, lagändringar, forskningsrön, metoder mm.

Styrelse

Ordförande
Katarina Martin
070-7154722
katarina.martin@rff.se

 

Vice Ordförande
Ermina Abbes Kahrovic
0733775314
ermina.abbeskahrovic@nytida.se

Sekreterare
Jon Pettersson
070-862 12 98
jon@svenskafamiljehem.se

Kassör
Daisy Lindström
070-0910480
daisy@familjehemsmaland.se

Ledamot
Afram Chamoun
070-752 74 04
afram.chamoun@familjehemifokus.se

 

Ledamot
Yvonne Wedin
08-603 35 31
yvonne.wedin@abcjourhem.se

Ledamot
Johan Ording
072-72 72 902
johan@familjehemnorr.se

Suppleant
Jimmy Ramlöv
072 4008778
jimmy@familjehemscenter.se

Suppleant
Therese Salazar Fors
076-611 45 01
therese.salazarfors@attendo.se

 

 

Arbetsgrupper

Ansökan om medlemskap

Kontaktperson:
Yvonne Wedin
070-757035031
yvonne.wedin@abcjourhem.se

 

 

Vuxengruppen

Kontaktperson
Therese Salazar Fors
076 611 45 01
therese.salazarfors@attendo.se

 

 

Utbildning

Arbetar med kompetensfrågor för såväl verksamhetskonsulenter som familjehem

Kontaktperson
Johan Ording
072-727 29 02
johan@familjehemnorr.se

Marknadsföring/Hemsidan

Kontaktperson
Jon Pettersson
070-862 12 98
jon@svenskafamiljehem.se

 

 

Omvärldsanalys, Lagar och förordningar

Kontaktperson
Camilla Götland
073 504 48 06
camilla.gotlund@magelungen.com