Verksamhet

Arbete som utvecklar

Arbetsgrupper

En stor del av RFF:s arbete utförs i arbetsgrupper. Här tillvaratas medlemsenheternas kunskaper och intressen. I vissa frågor konsulteras även extern kompetens.

En del av arbetsgrupperna är konstanta medan andra fokuserar på mer kortsiktiga frågeställningar som uppkommer under verksamhetsåret. För information om aktuella arbetsgrupper och kontaktpersoner; se Styrelse.

Konsulentmöte

En gång per år, oftast i samband med årsmötet, anordnas en konferens för medlemmarnas familjehemskonsulenter. Syftet med konsulentmötet är att vara kompetenshöjande, att behandla metod och kvalitetsfrågor, utbyta erfarenheter och stärka gemenskapen.

Utbildning

För RFF är utbildning en av de viktigaste frågorna. Ambitionen är att ligga i framkant när det gäller metodutveckling inom verksamhetsområdet.

På uppdrag av RFF:s medlemmar utformas regelbundet utbildningar riktade till medlemmarnas familjehemskonsulenter och verksamhetschefer. Exempel på utbildningsinsatser som genomförts är ”Information om BBIC” och ”Ett hem att växa i”.

Seminarium för verksamhetschefer

Utifrån intresse och efterfrågan, anordnar RFF seminarium riktade mot medlemmarnas verksamhetschefer. Fokus läggs på övergripande frågor som ledarskap, information, lagändringar, forskningsrön, metoder mm.

Styrelse

Ordförande
Katarina Martin
070-715 47 22
katarina.martin@rff.se

Vice ordförande
Vakant

Sekreterare
Jon Pettersson
070-862 12 98
jon@svenskafamiljehem.se

Kassör
Daisy Lindström
070-091 04 80
daisy@familjehemsmaland.se

Ledamot
Afram Chamoun
070-752 74 04
afram.chamoun@familjehemifokus.se

Ledamot
Maria Almèr
08-603 35 39
maria.almer@abcjourhem.se

Ledamot
Johan Ording
072-72 72 902
johan@familjehemnorr.se

Suppleant
Jimmy Ramlöv
072 4008778
jimmy@familjehemscenter.se

Suppleant
Therese Salazar Fors
076-611 45 01
therese.salazarfors@attendo.se

Arbetsgrupper

Ansökan om medlemskap

Kontaktperson
Maria Almèr
08-603 35 39
maria.almer@abcjourhem.se

Utbildning

Arbetar med kompetensfrågor för såväl verksamhetskonsulenter som familjehem

Kontaktperson
Johan Ording
072-727 29 02
johan@familjehemnorr.se

Ansökan om medlemskap

Kontaktperson
Camilla Götland
073-504 48 06
camilla.gotlund@magelungen.com

Vuxengruppen

Kontaktperson
Therese Salazar Fors
076-611 45 01
therese.salazarfors@attendo.se

Marknadsföring/hemsidan

Kontaktperson
Jon Pettersson
070-862 12 98
jon@svenskafamiljehem.se