Medlemskap

Ansök och bli medlem hos oss

Medlemskap i RFF kan sökas av enskilda verksamheter som arbetar med konsulentstödd familjehemsvård. Dessutom finns möjlighet att bli stödmedlem. RFF:s styrelse beslutar om sökande ska antas som medlemmar i RFF.

Medlemskap innebär att verksamheten ska ha ansökt om certifiering senast inom ett år.

Som medlem får man:

 • närvara och ha förslagsrätt och rösträtt på årsmötet,
 • en kontaktperson i styrelsen under det första medlemsåret,
 • delta aktivt i styrelsearbetet,
 • delta i arbetsgrupper,
 • delta som opinionsbildare inom familjehemsvården,
 • delta i konsulentmöten, verksamhetschefsträffar och utbildningar,
 • marknadsföring genom att medlemmarna finns med på RFF:s hemsida, i annonser och broschyrer samt företräds av RFF på mässor och konferenser,
 • aktuell information om familjehemsvård, uppdatering om ny lagstiftning och nya metoder,
 • vara kontaktperson för nya verksamheter,
 • förmånlig rabatt till ett utvärderingssystem utarbetat av RFF i samarbete med Infosoc.

Som medlem förväntas man:

 • senast inom ett år, efter beviljat medlemskap, arbeta enligt gällande certifieringskrav,
 • arrangera konsulentmöten och delta i RFF:s arbete,
 • betala av årsmötet fastställda avgifter.

Stödjande medlem:

 • ska vara solidarisk med RFF:s intentioner,
 • kan närvara och ha förslagsrätt vid årsmöten men inte rösträtt,
 • ska betala av årsmötet fastställd avgift.

Kostnad

Kostnaden för medlemskap är uppdelad i två avgifter:

 • Avgift 1 är uppdelad i medlemsavgift 1 000 kr och serviceavgift 6 000 kr, totalt 7 000 kr.
 • Serviceavgift 2 grundar sig på verksamhetens bruttointäkt från föregående år med 500 kr per miljon, max tak 45 000 Serviceavgiften är avdragsgill.

Ansökan

Till ansökan bifogas:

 • handling som styrker företagets organisationsnummer/ registreringsbevis PRV eller liknande,
 • f-skattsedel med angivande av vilken verksamhet som avses att bedrivas,
 • kopia på SKV 4820 inte äldre än 30 dagar som utvisar att företaget inte har några skatteskulder,
 • uppgifter ur Rikspolisens belastningsregister för verksamhetsansvarig,
 • beslut från IVO att verksamheten beviljats tillstånd eller handlingar som visar att ansökan om tillstånd lämnats in
 • stadgar och andra grunddokument, verksamhetsberättelse och/eller beskrivning av enhetens arbete,
 • uppgifter på familjehemskonsulenternas och verksamhetschefens kompetens och utbildningsnivå (Socionomexamen eller likvärdig utbildning),
 • intyg på att kraven för närhetsprincipen efterföljs, inte längre restid till familjehemmen än två timmar från konsulentens kontor,
 • kopia på ansökningshandlingar om tillstånd till IVO alternativt tillstånd.

Beslut

Beslut om medlemskap fattas av RFF:s styrelse. Ändrade ägarförhållanden ska det rapporteras till RFF:s styrelse. Om medlemmen får nytt organisationsnummer betraktas medlemmen som en ny verksamhet och medlemskapet omprövas. Detta gäller även om verksamhetens innehåll väsentligt förändras.

Ansökan skall skickas till:

RFF – Riksförbundet för Förstärkt Familjehemsvård
Sankta Marias Väg 99
612 92 Finspång

Utträde

Enligt RFF:s stadgar ska utträde begäras skriftligen före 1 januari det år som enheten vill utträda ur förbundet.