Certifieringskrav

Våra krav för en certifiering

RFF:s verksamheter

 • ska beskriva organisation, ägande, verksamhetsidé, kvalitetspolicy, och värdegrund
 • ska beskriva verksamhetens resurser, såsom antal medarbetare, antal familjehem, lokaler mm samt geografisk omfattning
 • ska redovisa verksamhetens finansiella ställning och säkerhet. Löner, skatt och moms ska vara betalda och inga skatteskulder finnas.
 • har fullgod företagsförsäkring och ansvarsförsäkring
 • har verksamhetschefer som årligen uppvisar utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister,
 • har ledningssystem för verksamheten.
 • har rutiner avseende kvalitetsarbetet för en trygg och säker familjehemsvård
 • har rutinerna för öppenhet och återkoppling till uppdragsgivare kring förändringar/avvikelser i familjehemsvården
 • har rutinerna för Lex Sarah-anmälningar enligt SOSFS 2011:5, i de fall verksamheten
 • har specifika uppdrag från socialnämnden gällande den placerade
 • har rutiner för dokumentation
 • har rutiner för matchning inför placering
 • tillgodoser kompetensutveckling/vidareutbildning för medarbetarna
 • säkerställer en god arbetsmiljö för medarbetarna

Familjehemskonsulenterna i RFF:s verksamheter

 • lämnar årligen utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister
 • har verksamhetsansvarige/a och familjehemskonsulenter som är socionomer eller har likvärdig utbildning samt erfarenhet av socialt arbete/familjehemsvård
 • deltar i handledning av handledarutbildad legitimerad psykolog/socionom eller psykoterapeut minst fyra gånger per år
 • bör inte ha mer än 10 årsplaceringar per konsulent

Familjehemmen i RFF:s verksamheter

 • lämnar årligen utdrag från Rikspolisstyrelsen belastningsregister på alla myndiga personer i familjehemmet
 • utreds enligt SOSFS 2012:11
 • får handledning/möten/träffar bör minst en gång per månad utöver regelbunden telefonkontakt
 • bör ges möjlighet till extern handledning av handledarutbildad psykolog/socionom eller psykoterapeut
 • har som högst tre placeringar per familjehem samtidigt
 • bör inte bo längre bort än det rekommenderade avståndet på två timmar från konsulentens kontor
 • har tillgång till konsulent dygnet runt, årets alla dagar
 • får sin ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning och inte genom F-skattsedel
 • får grund- och vidareutbildningar
 

Verksamheter som blivit medlem ska snarast, senast inom ett år, skicka in certifieringshandlingar enligt certifieringsprotokollet. Protokollet dom är mer utförligt än punkterna ovan kan beställas från RFF:s kansli.